DL逸动纯电动减速器总成维修手册

返回 相似 举报
DL逸动纯电动减速器总成维修手册_第1页
第1页 / 共18页
DL逸动纯电动减速器总成维修手册_第2页
第2页 / 共18页
DL逸动纯电动减速器总成维修手册_第3页
第3页 / 共18页
DL逸动纯电动减速器总成维修手册_第4页
第4页 / 共18页
DL逸动纯电动减速器总成维修手册_第5页
第5页 / 共18页
亲,该文档总共18页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述:
1 ............................................................................................................................. ................1.1 ............................................................................................................................................. 1.2 2 ..............................................................................................................................................2.1 3 ............................................................................................................................. ...................3.1 ................................................................................................................................................3.2 ............................................................................................................................. .....3.3 .................................................................................................................................. 3.4 4 ..................................................................................................................4.1 5 .................................................................................................................. 5.1 6 .................................................................................................................... ............................6.1 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 1. 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3 1.2 1.1 1.2 1.1 1 2 3 4 5 6 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 1.2 P 1.3 P 1.2 P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信187923330902. 2.1 2.1.1 无动力 输出 2.2.2 漏油 2.2.3 驻车功 能问 题 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 2.2.4 异响 , , JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信187923330903. 3.1 1 2 3 3.1 3.2 4 2 3 , 12 18N.m 3.1 3.2 3.3 3.2 1 2 3 3.2 4 5 3.2 3.3 6 3.1 7 BOT130 1.7 1.9L 8 2 3 , 12-18N.m JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信187923330903.3 8 M10 x1.25 3 5 3.4 4 4 M10 x1.25 4 4 M10 x1.25 3.5 3.4 3.5 3.3.1 1 2 3 4 5 6 3.3.2 , JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信187923330903.4 3.6 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 3.1 1. 15. 2. 16. 3. 17. 4. 18. 5. 19. GT5699 6. 20. 7. 21. 8. 22. 9. 23. 10. 24. 11. 18-28Nm 12. 10 16N.m 13. 4 7N.m 14. 3.4.1 1 1 23 4 3.7 ; 3.7 2 2 3 1 4 5 3.8 3.8 3 2 3 1 3.9 3.9 4 1 4 5 3 2 6 3.10 3.10 5 1 2 3.11 3.11 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 6 1 3.12 3.12 7 1 2 3.13 3.13 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 , 1 1 2 3 3.14 3.14 , 2 1 2 3 3.15 3.15 10 3.16 3.16 3 1 3 2 3.17 3.17 4 YT5699 G5699 3.18 3.18 1.6-1.8mm 15 , 15 3.18 5 1 2 3 18-28Nm 3.19 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 3.19 60 0 13 6 1 4 18-28Nm 3.20 3.20 7 3.21 3 2 1 3.21 2.16 8 4 3.23 2 3 1 10 16N.m 3.22 3.22 2mm , 3.23 3.23 9 O 2 1 3 4 4 7N.m 3.24 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 3.24 3.4.2 1 , 2 , 1 3.25 3.25 3 , 2 3.25 4 2 1 3.26 3.26 , , 1 3.25 2 , 2 3.25 1 , , , 3 3.26 2 1 , , 3.4.3 1 , 1 3.27 2 , 2 3.23 3.27 , , 1 1 , 3.27 2 2 , 2 , 8 12N.m 3.27 3.4.3 3.28 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 3.2 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8. 3.4.4 1 3.29 3.29 2 1 3.30 3.30 1 , , , 2 1 2 3.31 3.31 3 2 3 1 3.32 3.32 3.4.5 1 1 3.33 3.33 2 1 2 3.34 3.34 1 , , , 2 1 2 3.35 3 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 3.35 3 1 3 2 3.36 3.36 3.4.6 3.37 3.3 1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 80100N.m 6. 7. 3.4.7 1 3 1 2 3.38 3.38 2 1 , 2 3.39 3.39 4 2 1 3.40 3.40 5 1 3 2 4 3.41 3.41 1 1 , , 1 2 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 3.42 3.42 2 2 1 3.39 3.39 3 2 1 1 3.43 3.43 4 , , , , , , 5 , 3.44 , 80100N 3.44 6 2 3 1 3.45 3.45 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 4. 1 M8 35 17 18 28 QC/T518 2 R/P 1/2 1 12 18 3 R/P 1/2 1 12 18 4 R/P 1/2 1 12 18 5 M6 40 2 10 16 6 M4 40 2 4 7 7 M4 40 2 4 7 8 M10 40 8 80 100 9 M6 16 1 10 16 5. BOT130M 75W/90 YT5699 G5699 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090 6 5 4.5mm 6.0mm JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 JS13152 大力汽修学院专业汽修培训 更多免费资料加微信18792333090
展开阅读全文

最新标签

网站客服QQ:87311943
汽车文库网 AutoWen.Com版权所有
经营许可证编号: 沪ICP备19031948号-3